Welkom bezoeker

Algemene Voorwaarden

I GARANTIEVOORWAARDEN
A) Op gebruikte mechanische onderdelen geldt uitsluitend een garantie van 14 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.
B) Op gebruikte onderdelen wordt enkel garantie verleend indien het onderdeel voorzien is van een door Handelsonderneming A.F. Goeree aangebracht merk met aankoopdatum met de daarbij behorende factuur dan wel garantiebewijs.
C) Indien de door ons aangebrachte aankoopdatum is beschadigd of verwijderd dan vervalt de garantie.
D) Na ondeugdelijke inbouw en/of montage vervalt de garantie.
E) Indien er door de koper eigenmatig reparaties en/of veranderingen zijn aangebracht vervalt de garantie.
F) Op elektronische onderdelen (o.a. Computers, onstekingsmodules en luchthoeveelheidsmeters) wordt geen garantie gegeven.
G) Op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie die van toepassing die door de fabrikant c.q. Importeur wordt verstrekt.
H) Op gebruikte en schadeauto’s wordt nimmer garantie verstrekt.

II OMRUILEN/TERUGBETALING
A) Als overeengekomen is dat het oude onderdeel wordt omgeruild dient dit binnen 14 dagen na de aankoopdatum in ons bezit te zijn. Bij gebreke hiervan kan geen aanspraak meer worden gemaakt op het eventueel betaalde “statiegeld” en tevens vervalt de overeengekomen garantie.
B) Bij een gebleken aantoonbaar defect wordt het onderdeel omgeruild tegen een vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel. Enkel indien geen vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel in voorraad is, zal het aankoopbedrag worden terugbetaald.
C) Mocht blijken dat het onderdeel niet de oorzaak van het probleem was dan kan er geen aanspraak worden gemaakt op de overeengekomen garantie.
D) Indien er handgeld op een auto wordt betaald dan dient dit een minimaal bedrag van 250,00 euro te zijn. De auto dient binnen 2 weken te zijn opgehaald tenzij anders overeengekomen is. Wordt de auto niet binnen 2 weken opgehaald dan komt het handgeld te vervallen.

III LEVERINGSVOORWAARDEN
A) Alvorens de auto af te kunnen leveren dient het volledige aankoopbedrag voldaan te zijn en dient de auto op naam te zijn gezet.
B) Als de auto voor export afgemeld wordt met een exportkenteken dan dient de koper ervoor zorg te dragen dat de auto verzekerd wordt. Mocht dit niet via Handelsonderneming A.F. Goeree gebeuren dan dient de koper ervoor zorg te dragen dat er een kopie van het verzekeringsbewijs afgegeven wordt alvorens de auto mee te kunnen nemen.

IV KOSTEN
A) Koper kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van kosten van welke aard dan ook. Het maximaal te vergoeden bedrag is het aankoopbedrag.

V AANSPRAKELIJKHEID
A) Handelsonderneming A.F. Goeree is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook en haar aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk beperkt tot het aankoopbedrag.
B) Koper is gehouden Handelsonderneming A.F. Goeree te vrijwaren terzake van alle aanspraken van welke aard dan ook welke derden jegens Handelsonderneming A.F. Goeree geldend mochten maken indien schade of letsel is ontstaan door of bij gebruik van door Handelsonderneming A.F. Goeree geleverde goederen.